โครงสร้างบริหารงาน

แบบประเมิน Online คุณลักษณะส่วนบุคคลของกรรมการคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน


รองศาสตราจารย์รัตนา อัตตปัญโญ

คณบดี


น.สพ.สมชาติ ธนะ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และกิจการนิสิต

ดร.รวิสรา รื่นไวย์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

วิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.ไพบูลย์ ปะนาเส

หัวหน้าสาขาวิชาการประมง

ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม

หัวหน้าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ดร.พนิตนาฎ อู่พุฒินันท์

หัวหน้าสาชาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ดร.ไผ่แดง ขวัญใจ

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการอาหาร

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา

หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์

ผศ.ดร.หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล

หัวหน้าสาขาวิชาความปลอดภัย

ทางอาหาร

Powered by MakeWebEasy.com