สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

 
Agriculture 

นางสาวสุธิศา สุขสังข์ภา 

นักวิชาการเกษตร

Academic Profile

- วท.ม. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ค.บ. เกษตรศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3254

Email: -

นายชัยวัฒน์ จิตนารี

 นักวิชาการเกษตร

 Academic Profile

- วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน -

Email: -

นายอภิชาติ นุเสน

 นักวิชาการเกษตร

 Academic Profile

- วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3254

Email: -

ดร.ตฤณ เสรเมธากุล

 นักวิทยาศาสตร์

 Academic Profile

- วท.ด. (ปฐพืชศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ)

- วท.ม. (เกษตรศาสตร์)

- วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3254

Email: -

นายอภินันท์ เร่งเร็ว

 นักวิทยาศาสตร์

 Academic Profile

- วท.บ. (พืชสวน)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3254

Email: -

นายอุทัย วงค์ขัตย์

 คนงาน

 Academic Profile

-

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน -

Email: -

 
 

 

Powered by MakeWebEasy.com