โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดมหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao Maize Improvement, UPMI) ได้จัดกิจกรรม Open Field Day ณ แปลงทดสอบพันธุ์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดมหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao Maize Improvement, UPMI) ได้จัดกิจกรรม Open Field Day ณ แปลงทดสอบพันธุ์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 13 สิงหาคม 2561 โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดมหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao Maize Improvement, UPMI) ได้จัดกิจกรรม Open Field Day ณ แปลงทดสอบพันธุ์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา มีการจัดแสดงพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ใหม่ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมี โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรผู้ใช้โดยตรง งานนี้มีกลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมงาน ประกอบด้วย 1.กลุ่มเกษตรกรสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนจำนวน 5 กลุ่ม 2.ผู้ประกอบการและลานรับซื้อจำนวน 4 ผู้ประกอบการ 3. บริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์จำนวน 4 บริษัท

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com