ณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

     วันที่ 29 ตุลาคม 2561 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ดร.สำราญ ทองแพง และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร เข้าร่วมประชุม หารือ ผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ ( Learning Center of Royal Sufficiency Economy For Agriculture And Human Survival ) มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการหารือ การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ฯ เตรียมพื้นที่รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com