คณะเกษตรศาสตร์ ต้อนรับและประชุมหารือความร่วมมือในด้านการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และกลุ่มเกษตรกร ทั้งในด้านที่ดินทำกิน สินเชื่อ และการให้องค์ความรู้ด้านวิชาการเพื่อพัฒนาสู่เกษตรกร 4.0

คณะเกษตรศาสตร์ ต้อนรับและประชุมหารือความร่วมมือในด้านการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และกลุ่มเกษตรกร ทั้งในด้านที่ดินทำกิน สินเชื่อ และการให้องค์ความรู้ด้านวิชาการเพื่อพัฒนาสู่เกษตรกร 4.0

     ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 คณะเกษตรศาสตร์ ต้อนรับและประชุมหารือความร่วมมือในด้านการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และกลุ่มเกษตรกร ทั้งในด้านที่ดินทำกิน สินเชื่อ และการให้องค์ความรู้ด้านวิชาการเพื่อพัฒนาสู่เกษตรกร 4.0 ได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ รองศาสตราจารย์รัตนา อัตตปัญโญ กล่าวต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมเพื่อเจรจาความร่วมมือการดำเนินงานหลักสูตรร่วมกับ สปก. และ ธกส. สาขาพะเยา ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ โดยเฉพาะโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และหลักสูตรอื่นๆ ของคณะฯ เป็นการเตรียมความพร้อมการสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคาร (Credit Bank) เพื่อใช้เทียบโอนเข้าสู่การศึกษาในระบบเพื่อรับปริญญาฯ และพัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณ์ให้กว้างขวาง และมีมาตรฐานยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียนที่สนใจ

    ทั้งนี้เป็นการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม และการพัฒนาเกษตรกรที่ประกอบอาชีพอยู่เดิม ให้ยกระดับความสามารถในการจัดการผลผลิตของตนเองได้ โดยใช้กลไกของการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ภายใต้สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com