คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประชุมหารือเพื่อตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่ที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร - อาชีพผู้ควบคุมความปลอดภัยทางอาหาร คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประชุมหารือเพื่อตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่ที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร - อาชีพผู้ควบคุมความปลอดภัยทางอาหาร คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประชุมหารือเพื่อตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่ที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร - อาชีพผู้ควบคุมความปลอดภัยทางอาหาร คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 ณ ห้องประชุมคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ โดยเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางการพัฒนากระบวนการทำงาน และรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการทำงานร่วมกัน และสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะฯ ต่อไป

และในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นำโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ พร้อมคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมหารือ สร้างความร่วมมือ(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และสถาบันคุณวุฒิ นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเป็นการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com