คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการทำบุญคณะเกษตรศาสตร์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการทำบุญคณะเกษตรศาสตร์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

    วันที่ 18 เมษายน 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินจัดโครงการทำบุญคณะเกษตรศาสตร์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์รัตนา อัตตปัญโญ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีของคณะและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน สร้างเจตคติที่ดีต่อสายงานที่รับผิดชอบ ซึ่งภายในงานจัดกิจกรรมคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตในคณะฯ ได้ทำบุญสรงน้ำพระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยา และรูปหล่อ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พระองค์ดำ) เพื่อเป็นศิริมงคลแด่ผู้เข้าร่วมและครอบครัว รวมไปถึงการรดน้ำ ดำหัว เพื่อขอขมาท่านคณบดีฯ และรศ.ดร. โชค โสรัจกุล พร้อมทั้งรับพรในวันขึ้นปีใหม่ ทั้งคณะฯ หลังจากนั้นเป็นพิธีทำบุญ ตักบาตร และตั้งขบวนแห่ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษานิสิตโดยนิสิตคณะเกษตรฯ โดยในปีนี้ยอดรวมบริจาคทั้งหมด 66,149.75 บาท

และในช่วงบ่าย ทางคณะฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยพะเยา "สืบฮีตโตยฮวย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง"
ร่วมรดน้ำ ดำหัว ขอขมาท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และท่านอดีตอธิการบดี รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com