คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับกรมปศุสัตว์จังหวัดพะเยา จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม "พิธีสู่ขวัญควาย ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม"

คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับกรมปศุสัตว์จังหวัดพะเยา จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม "พิธีสู่ขวัญควาย ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม"

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับกรมปศุสัตว์จังหวัดพะเยา จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม "พิธีสู่ขวัญควาย ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม" นำโดยท่านคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม พร้อมคณาจารย์ นิสิต และผู้รับผิดชอบโครงการ น.สพ.สมชาติ ธนะ ณ บ้านสันสลี ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ได้รับเกียรติจากท่านว่าที่ร้อยตรีจำรัส โสตถิกุล นายอำเภอแม่ใจ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งในโครงการนี้ ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ อาธิเช่น พิธีสู่ขวัญควาย, การสาธิตใช้ควายไถนา, การเลี้ยงขันโตกควาย, และการตรวจสุขภาพควาย ทั้งนี้ตามประเพณีโบราณที่สืบทอดต่อกันมา โดยประเพณีสู่ขวัญควายเป็นประเพณีที่เป็นการเตือนสติ เตือนจิตเตือนใจ ให้คนมีความกตัญญูกตเวทีรำลึกถึงบุญคุณของผู้ที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ตน ว่าเมื่อได้รับผลประโยชน์จากผู้อื่นแล้ว ก็มากระทำการหรือแสดงการตอบแทนบุญคุณที่ผู้อื่นได้ทำแก่ตน อย่างเช่น "กระบือ" เพื่อขออโหสิกรรมต่อกระบือ ทั้งนี้เป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอน และกิจกรรมนิสิตเข้ากับงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ฯ โดยให้นิสิตมีความสนใจทำวิจัยในรูปแบบของการออกแบบสอบถาม ทำการเก็บข้อมูลจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือและคนในชุมชนเพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com