คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าต้อนรับ พร้อมปรึกษาหารือกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าต้อนรับ พร้อมปรึกษาหารือกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าต้อนรับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) นำโดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ พร้อมคณาจารย์ เข้าต้อนรับและปรึกษาหารือ ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยทางบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินการขยายธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และมีความต้องการบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ด้านการเกษตร ฯลฯ ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งในสายงานดังกล่าวเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา ในอนาคตข้างหน้า

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com