คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต เป็นตัวแทน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต จัดโดย สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com