คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดกิจกรรม " สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการเลี้ยงและการคัดเลือกโคเนื้อพื้นเมืองขาวล้านนาของจังหวัดพะเยา "

  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดกิจกรรม " สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการเลี้ยงและการคัดเลือกโคเนื้อพื้นเมืองขาวล้านนาของจังหวัดพะเยา "

 วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม " สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการเลี้ยงและการคัดเลือกโคเนื้อพื้นเมืองขาวล้านนาของจังหวัดพะเยา " ณ ศูนย์ปฏิบัติการและบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์และการผลิตสัตว์แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบนสอง นำโดยรองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมเป็นการสร้างการเรียนรู้ทักษะชีวิตเกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อพื้นเมืองของนิสิต เกษตรกร และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ผู้มีประสบการณ์ ทำให้นิสิตนักศึกษาได้เห็นถึงความสำคัญของโคเนื้อพื้นเมืองขาวล้านนา ช่วยอนุรักษ์และเพิ่มจำนวนของโคเนื้อและผู้เลี้ยงโคเนื้อให้คงอยู่คู่จังหวัดพะเยาสืบต่อไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com