คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตใหม่ " Intensive English Course " สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตใหม่ " Intensive English Course " สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1

วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตใหม่ " Intensive English Course " สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ณ ห้อง CE10206 ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับเกียรติวิทยากรจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.บรรจง ไชยรินคำ อ.ชาญศักดิ์ เสียงเย็น และอ.พัชโรบล จริยฐิตินันท์ โดยเป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 1 ทั้งยังให้นิสิตได้เรียนรู้และเสริมสร้างทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน รวมทั้งสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีต่อการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com