สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย บูรณาการร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ดำเนินการอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเกี่ยวกับการใช้แอพพลิเคชั่น Cattle mobile

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย บูรณาการร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ดำเนินการอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเกี่ยวกับการใช้แอพพลิเคชั่น Cattle mobile

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย บูรณาการร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเกี่ยวกับการใช้แอพพลิเคชั่น Cattle mobile สำหรับจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของการผลิตโคเนื้อ เพื่อรองรับต่อการพัฒนาระบบการจัดการฟาร์ม เป็นข้อมูลรายฟาร์ม และข้อมูลบันทึกประจำตัวสัตว์ ตั้งแต่ประวัติจนถึงการจัดการต่างๆ เช่น ข้อมูลการผสมพันธุ์ ระบบจะทำการคำนวณวันคลอดจากวันที่ผสมแล้ว แจ้งเตือนให้เกษตรกรทราบถึงวันกำหนดคาดว่าจะคลอด โปรแกรมการทำวัคซีน โปรแกรมถ่ายพยาธิ ข้อมูลด้านสุขภาพ ประวัติการรักษา การจำหน่ายรายตัว เป็นต้น โดยออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานและสามารถเข้าใช้ประโยชน์จริง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการจัดเก็บข้อมูล การค้นหาและแก้ไขข้อมูลสำหรับบริการแก่เกษตรกร โดยครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมภาคเช้า กลุ่มโคเนื้อเชียงราย จำนวน 30 ราย และภาคบ่าย กลุ่มโคเนื้อตำบลท่าสุด จำนวน 30 ราย ผลจากการฝึกอบรมเกษตรกรให้ความสนใจ ตื่นตัว ที่จะปรับพัฒนาตนเองเป็น Smart farmer ในอนาคต ในยุค Thailand 4.0 ต่อไป 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com