คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา บูรณาการร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาดำเนินการอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเกี่ยวกับการเหนี่ยวนำการเป็นสัด พร้อม Application การติดตามการตั้งท้องของโคเนื้อ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา บูรณาการร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาดำเนินการอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเกี่ยวกับการเหนี่ยวนำการเป็นสัด พร้อม Application การติดตามการตั้งท้องของโคเนื้อ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา บูรณาการร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาดำเนินการอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเกี่ยวกับการเหนี่ยวนำการเป็นสัด พร้อม Application การติดตามการตั้งท้องของโคเนื้อ ณ ห้อง ICT1103/1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้รับผิดชอบโครงการ รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา ได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม ทั้งนี้เพื่อรองรับต่อการพัฒนาระบบการจัดการฟาร์ม เป็นข้อมูลรายฟาร์ม และข้อมูลบันทึกประจำตัวสัตว์ ตั้งแต่ประวัติจนถึงการจัดการต่างๆ เช่น ข้อมูลการผสมพันธุ์ ระบบจะทำการคำนวณวันคลอดจากวันที่ผสมแล้ว แจ้งเตือนให้เกษตรกรทราบถึงวันกำหนดคาดว่าจะคลอด โดยออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานและสามารถเข้าใช้ประโยชน์จริง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการจัดเก็บข้อมูล การค้นหาและแก้ไขข้อมูลสำหรับบริการแก่เกษตรกร โดยครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม กลุ่มโคเนื้อ จำนวน 100 ราย ปรับพัฒนาตนเองเป็น Smart farmer ในอนาคต  

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com