คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดโครงการอบรมทักษะการใช้เครื่องมือและการเตรียมสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2562

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดโครงการอบรมทักษะการใช้เครื่องมือและการเตรียมสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2562

ในวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา งานวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมทักษะการใช้เครื่องมือและการเตรียมสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2562 ด้วยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากเจ้าหน้าที่ และนักวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา มาช่วยกันให้ความรู้แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ของคณะเกษตรศาสตร์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เข้าใจระบบการจัดการความปลอดภัย และวิธีการใช้เครืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดความเสียหาย และอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

โดยในภาคเช้าเป็นการบรรยายและกิจกรรมในหัวข้อเรื่อง แนวทางที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการทดสอบการคำนวณสาร และมีการทดสอบความรู้ทั้งก่อนและหลังการเข้าฝึกอบรม ณ ห้อง CE07208 ส่วนในภาคบ่ายเป็นการเข้าฐานเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือสำคัญในห้องปฏิบัติการที่ตึกคณะเกษตรศาสตร์ฯ จำนวน 11 ฐานเรียนรู้ โดยหลังจากนี้ จะได้มีการติดตามผลการสอบภาคปฏิบัติของเครื่องมือแต่ละชนิดเพื่อวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตอีกด้วย 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com