คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี “การผลิตปลาส้มจากปลานิล”

  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี “การผลิตปลาส้มจากปลานิล”

     วันที่ 3 สิงหาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี “การผลิตปลาส้มจากปลานิล” ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภายใต้โครงการเรื่อง เทคโนโลยีการผลิตปลาส้มเชิงคุณภาพและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำพริกปลาส้มพร้อมบริโภค โดยทีมคณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นำโดย ดร.รวิสรา รื่นไวย์ ดร.วนิดา แซ่จึง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ภัสสร กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม พื้นที่จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการนี้ ได้รับเกียรติจากคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม เป็นประธานเปิดงาน มอบของที่ระลึกให้วิทยากร และกล่าวต้อนรับเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจปลาส้มในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา กลุ่มแม่ต๋ำและบ้านสันเวียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 15คน

   กิจกรรมดังกล่าวได้เชิญวิทยากร คุณลั่นทม โลมอย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถนอมอาหาร อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ และเจ้าของผลิตภัณฑ์ “ปลาส้มผู้ใหญ่ลั่นทม” ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 4 ดาว จากโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดแพร่ มาให้ความรู้พื้นฐานและแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับเทคนิคและกระบวนการผลิตปลาส้มจากปลานิลเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้รับการฝึกปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยความสนใจเป็นอย่างดียิ่งตลอดระยะเวลาการอบรม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com