ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ป.โท คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ได้รับการคัดเลือกผลงานวิจัย 4 ผลงาน จากทั้งหมด 89 ผลงาน ทั่วประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ป.โท คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ได้รับการคัดเลือกผลงานวิจัย 4 ผลงาน จากทั้งหมด 89 ผลงาน ทั่วประเทศ

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก และผศ.ดร.วาสนา พิทักษ์พล พร้อมนิสิต ป.โท เข้าร่วมงาน “การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สกสว. ปี 2562 (TSRI Congress 2019)" ก้าวทันเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกด้วยงานวิจัย : Disruptive Technology for World Society


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยความร่วมมือของโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) และฝ่ายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดงาน “การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สกสว. ปี 2562 (TSRI Congress 2019)” ขึ้น ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ภายในงานจะได้พบกับวิทยากรที่จะมาให้ความรู้เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการแสดงผลงานวิจัยกว่า 200 ผลงาน โดยเป็นการนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ เปิดโอกาสให้เกิดการสร้างและถ่ายทอดความรู้ในงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม พร้อมสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมทั้งระดับชาติและนานาชาติ


และขอแสดงความยินดีกับ นิสิต ป.โท คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับการคัดเลือกผลงานทั้ง 4 ผลงาน จากทั้งหมด 89 ผลงานทั่วประเทศ ดังนี้

1. C16 อัตราส่วนผสม และคุณสมบัติของวัตถุดิบชนิดต่าง ๆ ต่อคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด

    นางสาววิจิตรา นามจิตร สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร

2. C18 การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรเพื่อป้องกันเชื้อราในดอกงิ้วแห้ง

    นางสาวบุษรินทร์ ท้วมแก้ว สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร

3. C20 การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมก่อนการค้าในเกษตรกรที่เหมาะสมกับภาคเหนือตอนบนเขต 2 จ.เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน

    นายเทพนิมิตร พุ่มไพจิตร สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร

4. C21 การควบคุมโรคเหี่ยวของเมล่อนโดยใช้เชื้อราเอนโดไฟท์และสารปรับปรุงดิน

    นายภานุเดช เทียนชัย สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร

สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com