คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา มอบโค-กระบือให้เกษตรกรยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 4 ตัว

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา มอบโค-กระบือให้เกษตรกรยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 4 ตัว

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ น.สพ.สมชาติ ธนะ หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ดร.พันธภรณ์ สุภัคกาญจน์กุล พร้อมบุคลากร เข้าร่วมมอบโค-กระบือให้เกษตรกรยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เนื่องด้วยสาขาวิชาสัตวศาสตร์ได้รับการบริจาคโคเนื้อจากโครงการธนาคารโค กระบือ ตั้งแต่ปี 2560 โดยได้ทำการทดลองเลี้ยง มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง และได้โอนเป็นทรัพย์สินของศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ ณ ปัจจุบันนี้ด้วยความพร้อมในการจัดการทุ่งหญ้าในการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องของศูนย์ฯ ซึ่งมีทั้ง แพะนม แพะเนื้อและโคเนื้อ ทำให้ทางศูนย์ฯ มีแนวทางในการเพาะพันธุ์และขยายการเลี้ยงแพะนมและแพะเนื้อ ให้มากขึ้น จึงได้โอนย้ายโคเนื้อ จำนวน 4 ตัว มอบให้กับเกษตรกรเพื่อนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์ต่อไป 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com