คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดโครงการ " เตรียมความพร้อม งานวิจัย หนังสือ ตำรา เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ "

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดโครงการ " เตรียมความพร้อม งานวิจัย หนังสือ ตำรา เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ "

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " เตรียมความพร้อม งานวิจัย หนังสือ ตำรา เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ " ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ สนับสนุนจากโครงการวิจัยการพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ Unit of Excellence ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับเกียรติจากรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก กล่าวเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติ ตลอดถึงการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการในระดับสูง วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายในหัวข้อ ดังนี้

1. ผลกระทบของเกณฑ์ใหม่กับการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.)

2. การเขียนตำรา หนังสือ ให้ถูกต้องเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.)

3. การทำวิจัย และการตีพิมพ์เพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ เปิดคลินิกรับปรึกษาการขอตำแหน่งทางวิชาการ  (ผศ. รศ. ศ.) 

Powered by MakeWebEasy.com