คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดโครงการ " Paper Camp "

  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดโครงการ " Paper Camp "

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " Paper Camp " ผู้รับผิดชอบโครงการ รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับเกียรติจากท่านคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม กล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและพัฒนางานวิจัยของคณะฯ ให้เกิดการผลิตผลงานวิจัยด้านการเกษตรตลอดห่วงโซ้การผลิตคุณภาพ เพื่อสอดคล้องกับ Super KPI ที่คณะฯ จะต้องมีผลการตีพิมพ์ระดับนานาชาติปีล่ะ 20 เรื่อง และสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม และต่อภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับรายได้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนพื้นที่ภาคเหนือตอนบน แหล่งองค์ความรู้สำหรับถ่ายทอดความรู้สู่สังคม ก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มีการเกษตรเป็นรากฐานที่สำคัญ แก้ไขความยากจนของประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรม วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง บรรยายเรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อขอรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ และหลักเกณฑ์การพิจารณาบทความวิจัยเพื่อใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการ และในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงการวิจัย โดย ผศ.ดร.วสุ ปฐมอารีย์ รศ.ดร.มนัส ทิตย์วรรณ และ Prof. Jyh-Cherng Ju, PhD ทั้ง 4 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มพืชศาสตร์และจุลินทรีย์

2. กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ

3. กลุ่มสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์

4. กลุ่มนักวิจัยสายสนับสนุน

Powered by MakeWebEasy.com