คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ดำเนินการประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx กับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ดำเนินการประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx กับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ

   วันที่ 3 กันยายน 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx ผู้รับผิดชอบโครงการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี การนำเกณฑ์ EdPEx ไปสู่การประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงาน นำไปสู่การพัฒนากระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ก่อเกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com