ทีมวิจัย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ประชุมยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ภาคเหนือ “ แนวทางการบริหารจัดการเศษเหลือจากการแปรรูปสับปะรดภูแลในจังหวัดเชียงรายเพื่อผลิตเป็นอาหารสัตว์คุณภาพ ”

ทีมวิจัย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ประชุมยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ภาคเหนือ “ แนวทางการบริหารจัดการเศษเหลือจากการแปรรูปสับปะรดภูแลในจังหวัดเชียงรายเพื่อผลิตเป็นอาหารสัตว์คุณภาพ ”

      วันที่ 9 - 10 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.โชค โสรัจกุล และ ทีมวิจัยจากคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย และ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักพัฒนาอาหาร กรมปศุสัตว์ ประชุมยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ภาคเหนือ (Northern Economic Cluster:NEC) ในประเด็นของ “ แนวทางการบริหารจัดการเศษเหลือจากการแปรรูปสับปะรดภูแลในจังหวัดเชียงรายเพื่อผลิตเป็นอาหารสัตว์คุณภาพ ” ซึ่งมีข้อสรุปเบื้องต้นร่วมกันที่จะจัดทำแผนวิจัยและบริการวิชาการในพื้นที่ผ่านกลไกการวิจัยแบบชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com