คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดอบรมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดอบรมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2

  ระหว่างวันที่ 24 - 28 กันยายน 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค โดยมีที่คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นหน่วยดำเนินการ ณ ต.บ้านต๊ำ ต.ท่าวังทอง และต.แม่กา คือ กิจกรรมการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานเพื่อพัฒนาแหล่งสินค้าคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน กิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดองค์ความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัย กิจกรรมย่อยที่ 2.2 ชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ตามวิถีแห่งความพอเพียง โดยมีรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com