คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ดำเนินงานวิจัยร่วมกับ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ โครงการ “การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเขตภาคเหนือ 6 จังหวัด”

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ดำเนินงานวิจัยร่วมกับ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ โครงการ “การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเขตภาคเหนือ 6 จังหวัด”

 ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก ดำเนินงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนงานวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ดำเนินงานโครงการ “การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเขตภาคเหนือ 6 จังหวัด” และลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย และพะเยา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานวิจัยโครงการดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนภาคการเมืองท้องถิ่นสู่ความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com