คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดโครงการ " เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา นิสิตชั้นปีที่ 4 "

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดโครงการ " เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา นิสิตชั้นปีที่ 4 "

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา นิสิตชั้นปีที่ 4 " ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ ได้รับเกียรติจากท่านคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม กล่าวเปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรเรียนดีให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป โดยโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติวิทยากรมากความสามารถ บรรยายหัวข้อดังนี้ 

1. ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ หัวข้อ ข้อกำหนดการปฏิบัติสหกิจศึกษา และการเตรียมตัวเพื่อนำเสนองานเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา

2. คุณเปรมดา ทิพย์เดโช หัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารภายในองค์กร

3. ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก หัวข้อ เทคนิคและวิธีการในการวิเคราะห์ SWOT ขององค์กร

4. ดร.คุณากร ขัติศรี หัวข้อ ทำงานอย่างมีความสุข Team Work กุญแจสำคัญในการฝึกสหกิจศึกษา

5. ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย หัวข้อ การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal: PA) การขับเคลื่อนองค์กรด้วย KPI และ OKR

6. ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ และผศ.ดร.วัชระ แลน้อย หัวข้อ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เครื่องมือสำคัญของการพัฒนาหัวข้อสหกิจศึกษา

ทั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานจากสถานประกอบการจริง ได้ฝึกทักษะต่างๆ ตามสายอาชีพของตน เพื่อให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต “รู้จักตน  รู้จักคน รู้จักงาน”  

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com