คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นำนิสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จังหวัดเชียงราย

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นำนิสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ภัสสร ดร.วนิดา แซ่จึง และ ดร.รวิสรา รื่นไวย์ ได้นำนิสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโรงงานผลิตและส่งออกซอสถั่วเหลืองญี่ปุ่นและซอสญี่ปุ่นที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย และยังมีสายการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวกล้องอินทรีย์ และซอสประเภทอื่น ๆ เพื่อป้อนสู่ตลาดผู้บริโภคของประเทศไทยในอนาคต โดยมีผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการให้การต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพของสินค้า จากนั้นได้เดินทางไปยังโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) เป็นโรงงานหลักที่เป็นกำลังสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า “ดอยคำ” ที่บริหารจัดการโดยจัดตั้งเป็นนิติบุคคลภายใต้ชื่อ “บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด” ซึ่งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปแห่งนี้มีสายการผลิตสำคัญ คือ น้ำผลไม้พร้อมดื่ม ผลไม้แช่แข็ง และแป้งถั่วเหลือง ที่มีแนวนโยบายดำเนินกิจการในรูปแบบของธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) โดยมีผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพให้การต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของดอยคำ ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทำให้นิสิตได้เรียนรู้จากสถานที่ปฏิบัติการจริง และได้ตระหนักถึงความสำคัญของทักษะการทำงานที่จำเป็นในยุค Disruptive Technology นอกจากนี้ความรู้ที่ได้รับยังสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ของหลักสูตรและเตรียมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านงานวิจัยต่อไปในอนาคต

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com