คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการขยายผลโครงการพัฒนาระบบนวัตกรรมเพื่อเชื่อมโยงสู่การทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดพะเยา-เชียงราย

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการขยายผลโครงการพัฒนาระบบนวัตกรรมเพื่อเชื่อมโยงสู่การทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดพะเยา-เชียงราย

วันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณาจารย์และนักวิจัย เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการขยายผลโครงการพัฒนาระบบนวัตกรรมเพื่อเชื่อมโยงสู่การทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดพะเยา-เชียงราย โดยแผนงานพัฒนา Young smart farmers plattform และ การพัฒนาโคขุนฟาร์มต้นแบบ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) BCG In Action นี้เป็นต้นแบบ การจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้ง เพิ่มมูลค่า ลดต้นทุนเกษตรกร ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอแก่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในการผลักดันสู่ยุทธศาสตร์จังหวัดและระดับภาคเหนือต่อไป  

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com