คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา บูรณาการความร่วมมือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง และภาคีเครือข่าย จัดโครงการอบรมเทคนิคและวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโค-กระบือ ธคก.

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา บูรณาการความร่วมมือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง และภาคีเครือข่าย จัดโครงการอบรมเทคนิคและวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโค-กระบือ ธคก.

ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา บูรณาการความร่วมมือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง  และภาคีเครือข่าย นำโดยรองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา และนายชยุต ดงปาลีธรรม ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา  จัดโครงการอบรมเทคนิคและวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโค-กระบือ ธคก. โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน ณ จังหวัดลำปาง ทั้งนี้เป็นการใช้นวัตกรรมในการจัดฟาร์มกระบือแบบประณีตในภาคเหนือ และเพื่อเป็นการบริการวิชาการให้ความรู้แก่นิสิตและเกษตรกรภาคเหนือตอนบน 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com