คณบดี

  รองศาสตราจารย์รัตนา อัตตปัญโญ
 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติชื่อ                             นางรัตนา อัตตปัญโญ

                                Mrs. Ratana Attabhanyo

ตำแหน่ง                    รองศาสตราจารย์


ที่อยู่                        คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

                               มหาวิทยาลัยพะเยา  ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 

                              โทรศัพท์: (054) 466 666 ต่อ 3246,  08 9434 6772

                              โทรสาร: (054) 466 716

                              E-mail: extrach11@gmail.com

 ประวัติการศึกษา             

         - ปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์การอาหาร)   เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2512

         - M.S. (Food Science), The University of California, DavisCampus, U.S.A., 1971.

         - Certificate in Fruit and Vegetable Technology, CFTRI, Mysore, India, 1975.

         - Certificate in Fruit and Vegetable Processing, Ministry of Foreign Affairs, New Zealand, 1981.

         - ประกาศนียบัตร "Better Process Control" 1996. ClemsonUniversity ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         - ประกาศนียบัตร "HACCP System for Ensuring Food Safety" 1996.  University of Washington ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

         - ประกาศนียบัตร "Introduction to Can Screening Theory and Operation" 1997.  BCTT

         - ประกาศนียบัตร "Practical Approach on a Food Hygiene and Food Safety Programs Operation in Food Industry" 1999. AIB International ร่วมกับ     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

         - ประกาศนียบัตร "Advanced Thermal Process" 2001.  สวทช. ร่วมกับสถาบันอาหาร

         - ประกาศนียบัตร "โครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ HACCP 2544.

 
 สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)

เทคโนโลยีการแปรรูปผักผลไม้กระป๋อง   
ผักผลไม้อบแห้ง     
น้ำผักน้ำผลไม้  
แยมผลไม้
ผลไม้แผ่น    
การแปรรูปโดยใช้ความร้อนอาหาร         
การแปรรูปลิ้นจี่   ลำไย  มะม่วง
GMP,  HACCP
 
ผลงานสิทธิบัตร

1.   รางวัลชมเชยจากสภาวิจัยแห่งชาติ   2522   เรื่อง  อาหารเสริมสำหรับทารก: โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตร

2.   อนุสิทธิบัตร เลขที่1562  เมื่อ 29 ตุลาคม  2547  เรื่อง การผลิตน้ำลำไยผงโดยวิธีทำแห้งแบบโฟมแมท


หัวหน้าโครงการวิจัย

1.     โครงการวิจัยเรื่อง  การผลิตน้ำสาลี่พันธุ์พัฒนะอัดแก๊ส    ทุนสนับสนุนจากมูลนิธิโครงการหลวง

2.     โครงการวิจัยเรื่องวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาลำไยเพื่อการแปรรูปเป็นเนื้อลำไยอบแห้งในเชิงพาณิชย์ ทุนสนับสนุนจากสำนักงานสนับสนุนการวิจัย

3.     โครงการวิจัยเรื่องอุตสาหกรรมแปรรูปลำไย ทุนสนับสนุนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4.     โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิ้นจี่และการศึกษาอายุการเก็บ ทุนสนับสนุนจากสำนักงานสนับสนุนการวิจัย

5.     โครงการวิจัยเรื่องการผลิตน้ำลำไยผงโดยการอบแห้งแบบโฟมแมท  ทุนสนับสนุนจากสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

6.     โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนากาละแมเพื่อการส่งออก: การศึกษาวิธียืดอายุการเก็บรักษาและชนิดบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม  ทุนสนับสนุนจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและ                เทคโนโลยีแห่งชาติ

7.     โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลไม้กวน(แผ่น)เพื่อยกระดับมาตรฐานและการศึกษาการตลาดทุนสนับสนุนจากสำนักงานสนับสนุนการวิจัย

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

รัตนา อัตตปัญโญ กมล งามสมสุข อนุสนธิ์ อัตตปัญโญ ศรัณย์ อารยะรังสฤษฏ์ และ เยาวเรศ เชาวนพูนผล (2541) อุตสาหกรรมแปรรูปลำไย รายงานสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รัตนา อัตตปัญโญ นัยทัศน์ ภู่ศรัณย์ รุจิรา ภัทรกุลวณิชย์ อาภรณ์ จรัญรัตนศรี และ สานิตย์ นิริภาร (2542) การผลิตน้ำสาลี่อัดแก๊ส หนังสือรวมเอกสารการประชุมทางวิชาการมูลนิธิโครงการหลวง  ครั้งที่ 2 สิงหาคม 2542

รัตนา อัตตปัญโญ (2542) การยืดอายุการเก็บรักษาลำไยสดและการแปรรูปในเชิงพาณิชย์ ตอนที่ 1 วารสารเคหการเกษตร ปีที่ 23 ฉบับที่ 8 สิงหาคม

รัตนา อัตตปัญโญ (2542) การยืดอายุการเก็บรักษาลำไยสดและการแปรรูปในเชิงพาณิชย์ ตอนที่ 2 วารสารเคหการเกษตร ปีที่ 24 ฉบับที่ 8 กันยายน

วิศนี สุประดิษฐ์อาภรณ์ และ รัตนา อัตตปัญโญ (2543) การศึกษาวิธีการเก็บรักษาสาลี่พันธุ์พัฒนะเพื่อการแปรรูปเป็นน้ำสาลี่ หนังสือรวมเอกสารการประชุมวิชาการโครงการสมองไหลกลับครั้งที่ 2

รัตนา อัตตปัญโญ และ อัจฉรา เทียมภักดี (2543) วิธีการยืดอายุการเก็บรักษาลำไยเพื่อการแปรรูปเป็นเนื้อลำไยอบแห้งในเชิงพาณิชย์ หนังสือรวมเอกสารการประชุมวิชาการโครงการสมองไหลกลับ ครั้งที่ 2

รัตนา อัตตปัญโญ (2541) ผลิตภัณฑ์แปรรูปลำไยที่น่าสนใจ รายงานการสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตลำไยครบวงจร 14-15 กันยายน

รัตนา  อัตตปัญโญ และ ชนันท์  ราษฏร์นิยม  (2545)  การผลิตน้ำลำไยผงโดยการอบแห้งแบบโฟมแมท อนุสิทธิบัตรเลขที่1562  29 ตุลาคม 2547

ดรุณี   มูลโรจน์   รัตนา   อัตตปัญโญ   และนิธิยา  รัตนาปนนท์ 
Powered by MakeWebEasy.com