คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยท่านคณบดีรองศาสตราจารย์รัตนา อัตตปัญโญ รองคณบดี และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าพบท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยท่านคณบดีรองศาสตราจารย์รัตนา อัตตปัญโญ รองคณบดี และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าพบท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี

  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยท่านคณบดีรองศาสตราจารย์รัตนา อัตตปัญโญ รองคณบดี และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าพบท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี เพื่อเข้าแสดงความขอบคุณ โดยที่ผ่านมาท่านอธิการบดีให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเยี่ยมในทุกๆ ด้าน ตลอด 8 ปี ในการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

และในเวลาถัดมา 
ได้เข้าพบกับรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาดร.สำราญ ทองแพง แสดงความขอบคุณที่ท่านคอยสนับสนุน ขับเคลิื่อนศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนา และสนับสนุนในด้านอื่นๆ มาโดยตลอด

Powered by MakeWebEasy.com