ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

การดำเนินงานพัฒนาศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติบรรลุผลสัมฤทธิ์ จึงได้จัดแบ่งกิจกรรมของศูนย์ฯ ออกเป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้

1. งานศึกษาและพัฒนาพันธุ์พืชและเกษตรกรรม 

2. งานศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์

3. งานแปรรูปและผลิตภัณฑ์

4. งานศึกษาและพัฒนาการประมง

กิจกรรมของศูนย์ฯ ทั้ง 4 ส่วน

ติดต่อเรา

นางสาวณัฐธาดา ขัตธิ

เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป (งานวิจัยและบริการวิชาการ)

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3247

โทรสาร 054-466-716

Email : nutthadakhutti@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com