ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ 
คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

แบบรายงานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
เอกสาร 1 เอกสาร 2

1.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ
2.เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ (เพิ่มเติม)
3.รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ 2560-2561
4.รายการขออนุมัติโอนงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1
5.รายการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

การดำเนินงานพัฒนาศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติบรรลุผลสัมฤทธิ์ จึงได้จัดแบ่งกิจกรรมของศูนย์ฯ ออกเป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้

1. งานศึกษาและพัฒนาพันธุ์พืชและเกษตรกรรม 

2. งานศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์

3. งานแปรรูปและผลิตภัณฑ์

4. งานศึกษาและพัฒนาการประมง

กิจกรรมของศูนย์ฯ ทั้ง 4 ส่วน

ติดต่อเรา

นางสาวณัฐธาดา ขัตธิ

เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป (งานวิจัยและบริการวิชาการ)

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3247

โทรสาร 054-466-716

Email : nutthadakhutti@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com