ทุนวิจัย


S.1.1 สถิติเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์
ประจำปีงบประมาณ 2555 – 2559
 
                คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ โดย เจ้าหน้าที่งานวิจัยและบริการวิชาการคณะฯ เก็บรวบรวมข้อมูลผลงานด้านการวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 เป็นต้นมา จำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนงานวิจัยของคณะฯ ในแต่ละปีการศึกษา แบ่งออกเป็น งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภายในสถาบันและงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนภายนอกสถาบัน แจกแจงได้ดังตาราง S.1.1
Powered by MakeWebEasy.com