สำนักงานเลขานุการ

 

นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Academic Profile

- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

- ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3156

Email: jutamas.app@hotmail.co.th

นางสาวอัจฉรา ขัตธิ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 Academic Profile

- กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

- ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3247

Email: aujchara27@gmail.com

นางกรวิกา ดวงปัญญารัตน์ 

นักวิชาการศึกษา(งานบัณฑิตศึกษา)

 Academic Profile

- กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

- บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3247

Email:  kiddee_21@hotmail.com

นางสาวเสาวนีย์ จอมสว่าง 

นักวิชาการศึกษา

 Academic Profile

- วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3247

Email: air_sao@hotmail.com

นางสุรีนาถ ครองสุข 

 นักวิชาการการเงินและบัญชี

 Academic Profile

- บช.บ. (การบัญชี)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3156

Email: ing_wongsichai@hotmail.com

นางสาวหนึ่งฤทัย ปัญญาลึก 

 นักวิชาการพัสดุ  

 Academic Profile

- บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3156

Email: neungruathai_p@hotmail.com

           นายจักร์พงศ์ ธุระพ่อค้า 

 

นักวิชาการศึกษา

Academic Profile

- ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3247

Email: j_a_c_k17021@hotmail.com  

นายกิตติธัช ตุ้ยคำ 

 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Academic Profile

- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3247

Email: beam_zana@hotmail.com     

 
 

 

Powered by MakeWebEasy.com